Zdjęcia z Eucharystii 

Photos of the Eucharist

Zdjęcie zrobiłam 12.V.2017 r. w wigilię 100-tnej rocznicy objawień Maryi w Fatimie.

W Dłoniach Maryi widać Hostię Świętą a u Stóp promienie światła, czego w rzeczywistości nie było.

 Bądź pozdrowiona Biała Lilio, Wszechobecnej Trójcy Świętej, Ty Lśniąca Różo Niebiańskiego Wdzięku, z której Bóg Człowiek zechciał być zrodzony i wykarmiony. Karm nasze dusze Bożymi Łaskami.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on May 12, 2017, on the eve of the 100th anniversary of Mary's apparitions in Fatima.

In the Hands of Mary, you can see the Holy Host, and at the Feet, rays of light that were not really there.


Hail the White Lily, the Omnipresent Holy Trinity, You Shining Rose of Heavenly Grace, from which God the Man chose to be born and nourished. Feed our souls with God's Graces.Zdjęcie zrobiłam 18.XI.2017 r. w czasie Podniesienia celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godzinie 7:00, w pierwszą rocznicę ogłoszenia Pana Jezusa na Króla Polski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on November 18, 2017, during the Elevation of the celebrated Holy Mass Liturgy at 7:00 am, on the first anniversary of the proclamation of Jesus as King of Poland at the Shrine of Divine Mercy in Krakow-Łagiewniki.


Siostra Irena pielgrzymując otrzymała to zdjęcie.

Modląc się do Pana Jezusa zobaczyła zmiany na zdjęciu.

Mój kochany Panie Jezu, proszę cię gorąco, dopomóż mi być nadal Twoim światłem, jeśli jest taka Twoja wola. 

Panie Jezu w Hostii utajony, nasze serca Cię czują i choć kryją Cię zasłony to Ty wiesz, że Cię miłujemy.

✝ ✝ 

Sister Irena, on her pilgrimage, received this photo.

Praying to the Lord Jesus, she saw the changes in the photo.

My beloved Lord Jesus, I am asking You, help me to be Your light, if it is Your will.


Lord Jesus, hidden in the Host, our hearts feel You, and although the veils hide You, You know that we love You.
Zdjęcie zrobiłam 26.XI.2017 r. w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach wtedy, kiedy przyszło zwątpienie co do dalszego rozdawania zdjęć.

Pan Jezus pojawił się koło Ołtarza, na tle choinki. Na Twarzy Pana Jezusa pozostały światełka choinkowe i wieczna lampka, a choinka i ozdoby choinkowe znikły.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on November 26, 2017, during the liturgy of the Holy Mass at the Sanctuary of Divine Mercy in Krakow-Łagiewniki, when doubts arose as to the further distribution of photos.

The Lord Jesus appeared near the Altar, against the background of the Christmas tree. The Christmas tree lights and the eternal lamp remained on the Face of Jesus, and the Christmas tree and Christmas tree decorations disappeared.Siostra Irena modląc się zobaczyła zmiany na zdjęciu.

✝ ✝ ✝ 

Sister Irena saw the changes in the photo while she was praying.Zdjęcie zrobiłam 17.I.2018 r. w czasie Podniesienia celebrowanej Liturgii Mszy Świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka o godzinie 16:00.

W czasie Podniesienia zobaczyłam niezwykłe zjawisko i zrobiłam zdjęcie.

Na zdjęciu widoczne jest złote Serce, przebite mieczem, Ciało i wino przemieniające się w Krew Pana Jezusa. Odwracając zdjęcie, widoczna jest postać Człowieka Ukrzyżowanego. Myślę że jest nim Święty Piotr.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on January 17, 2018, during the Elevation of the celebrated Liturgy of the Holy Mass under the guidance of the Holy Father Francis at 4 p.m.

During the Ascension, I saw an unusual phenomenon and took a photo.

The photo shows a golden heart pierced by a sword, body and wine transforming into the blood of the Lord Jesus. Turning the photo over, the figure of the Crucified Man is visible. I think it is Saint Peter.


Modliłam się do Pana Jezusa, prosząc aby dał mi coś ze Świętego Ojca Pio.

17.III.2018 r. o godzinie 11:00, pod Przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka celebrowana była Liturgia Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Świętego Ojca Pio w Pietrelcinie.

W czasie Podniesienia na Kielichu zobaczyłam niezwykłe zjawisko i zrobiłam zdjęcie.

Zdjęcie przepełnione jest kolorem fiołków Świętego Ojca Pio. W Kielichu widać zwinięty bandaż, na nim dwie Rany i większy bandaż, z jedną Raną Świętego. Są to opatrunki Stygmatów. U góry Kielicha zawieszona stuła z wizerunkiem Świętego Ojca Pio. Ojciec Święty Franciszek w tej Mszy Świętej, Świętemu Ojcu Pio w 50 rocznicę Śmierci i 100 rocznicę otrzymanych Stygmatów ofiarował stułę. Rok 2018 w Kościele Świętym był Rokiem Świętego Ojca Pio.

+ zdjęcie z czasopisma "Różaniec" jak Ojciec Święty Franciszek w grobie, Świętemu Ojcu Pio – ofiarowuje stułę, modląc się.

✝ ✝ ✝ 

I prayed to the Lord Jesus, asking him to give me something from Saint Padre Pio.

On March 17, 2018 at 11:00 a.m., under the guidance of the Holy Father Francis, the Liturgy of the Holy Mass was celebrated in the Church of Saint Padre Pio in Pietrelcina.

During the Elevation of the Chalice, I saw an unusual phenomenon and took a photo.

The photo is filled with the color of St. Padre Pio's violets. In the Chalice you can see a rolled up bandage with two Wounds on it and a larger bandage with one Holy Wound. These are Stigma dressings. At the top of the Chalice, a stole with the image of Saint Padre Pio is hung. In this Holy Mass, Holy Father Francis offered a stole to Saint Padre Pio on the 50th anniversary of his death and the 100th anniversary of the received Stigmas. 2018 in the Holy Church was the Year of Saint Padre Pio.

+ photo from the newspaper "Różaniec" like the Holy Father Francis in the tomb, Saint Padre Pio - offering a stole, praying.


Zdjęcie zrobiłam 2.IV.2018 r. celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godzinie 7:00 w II-gi dzień Świąt Wielkanocnych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.

Pan Jezus ukazał się na tle Głównego Ołtarza, koło Figury Pana Jezusa Zmartwychwstałego, podczas modlitw we Mszy Świętej przed ministrantami ukazała się Matka Najświętsza.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on 2 April 2018 of the celebrated Liturgy of the Holy Mass at 7:00 am on the second day of Easter at the Sanctuary of Divine Mercy in Krakow - Łagiewniki.

The Lord Jesus appeared in front of the Main Altar, next to the Statue of the Risen Lord Jesus, during the prayers in the Holy Mass, the Blessed Mother appeared in front of the altar servers.Zdjęcie zrobiłam 20.V.2018 r. celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godzinie 10:00 w Święto Zesłania Ducha Świętego pod Przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie.

W czasie Podniesienia zobaczyłam niezwykłe zjawisko i zrobiłam zdjęcie.

Na zdjęciu, w Kielichu widoczna jest Krew Pana Jezusa i Apostołowie, na których spływają Dary Ducha Świętego.

W Kościele Świętym rok 2018 był rokiem Ducha Świętego.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on May 20, 2018 of the celebrated Liturgy of the Holy Mass at 10:00 on the Feast of Pentecost under the Presidency of the Holy Father Francis in St. Peter's Basilica in the Vatican.

During the Ascension, I saw an unusual phenomenon and took a photo.

In the photo, in the Cup, you can see the Blood of Jesus and the Apostles, on which the Gifts of the Holy Spirit flow.

In the Holy Church, 2018 was the year of the Holy Spirit.


Zdjęcie zrobiłam 15.VIII.2018 r. będąc w Warszawie w Święto Wniebowzięcia N.M.P. w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej pod Przewodnictwem Prymasa Polski na Jasnej Górze w Częstochowie, z ekranu telewizyjnego.

10.VIII.2018 r. odprawiając prywatnie Drogę Krzyżową na Górze Chełmskiej i całując Głowę Pana Jezusa w Koronie Cierniowej zapytałam: „Panie Jezu, czy dostanę zdjęcie z Twojej Drogi Krzyżowej?”

W czasie Podniesienia zobaczyłam Pana Jezusa w Koronie Cierniowej, przebite Serce, uderzające ciosy zła i spływająca Krew z Głowy Pana Jezusa oraz Matka Najświętsza, Bolesna.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on August 15, 2018, when I was in Warsaw on the Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. during the celebrated Liturgy of the Holy Mass under the Presidency of the Primate of Poland at Jasna Góra in Częstochowa, from the TV screen.

On August 10, 2018, while praying privately the Way of the Cross on Góra Chełmska and kissing the Head of Jesus in the Crown of Thorns, I asked: "Lord Jesus, will I get a photo of your Way of the Cross?"

During the Elevation, I saw the Lord Jesus in the Crown of Thorns, a pierced heart, striking blows of evil and flowing blood from the head of Jesus and the Holy, Sorrowful Mother.Zdjęcie zrobiłam 25.XI.2018 r. będąc w Warszawie z ekranu telewizyjnego, celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godzinie 7 w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.

Na zdjęciu widać jak Hostia Święta przemienia się w Najświętsze Oblicze Pana Jezusa. Kapłan w Dłoniach trzyma Najświętsze Oblicze Pana Jezusa ponieważ Hostia Święta znika.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on November 25, 2018, while in Warsaw, from the TV screen, celebrating the Liturgy of the Holy Mass at 7 o'clock on Sunday of Christ King of the Universe at the Sanctuary of Divine Mercy in Krakow-Łagiewniki.

The photo shows the Holy Host transforming into the Holy Face of Jesus. The priest in his hands holds the Most Holy Face of Jesus because the Holy Host disappears.


W świetle, koło Kielicha widać Pana Jezusa na krzyżu w Przeistoczeniu.

✝ ✝ ✝ 

In the light, next to the Chalice, you can see the Lord Jesus on the cross in the Transubstantiation. 


Zdjęcie zrobiłam 25.XI.2018 r., to jest drugie zdjęcie w tej samej Liturgii Mszy Świętej jak wyżej.

W czasie Podniesienia zobaczyłam niezwykłe zjawisko. Na zdjęciu, u góry Kielicha, biała Hostia

Święta, natomiast w Kielichu Oko Pana Boga.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on November 25, 2018, this is the second photo in the same Liturgy of the Holy Mass as above.

During the Elevation, I saw an unusual phenomenon. In the photo, at the top of the Chalice, a white Host

Saint, while in the Chalice the Eye of God.Zdjęcie zrobiłam 3.III.2019 r. z celebrowanej Liturgii Mszy Świętej w Krakowie - Łagiewnikach.

Na zdjęciu widać Kapłana trzymającego Hostię Świętą, biały Krzyż i Święte Oblicze Pana Jezusa za kratami w więzieniu.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on March 3, 2019 of the celebrated Liturgy of the Holy Mass in Krakow - Łagiewniki.

The photo shows the Priest holding the Holy Host, the white Cross and the Holy Face of Jesus behind the bars in the prison.


Zdjęcie zrobiłam 6.IV.2019 r. w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej na stadionie w Wałbrzychu pod Przewodnictwem Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, w intencji wspomnienia 14-tej rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II-go.

W czasie Podniesienia zrobiłam zdjęcie.

Patrząc z boku na zdjęcie, widać siedzącego Ojca Świętego Jana Pawła II-go zjednoczonego z Panem Bogiem. Na lewym boku Ojca Świętego widać Serce.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on April 6, 2019, during the celebration of the Holy Mass at the stadium in Wałbrzych under the leadership of Cardinal Stanisław Dziwisz, in the intention of commemorating the 14th anniversary of the death of the Holy Father John Paul II.

During the Elevation, I took a photo.

Looking at the photo from the side, you can see the seated Holy Father John Paul II, united with God. On the left side of the Holy Father you can see the Heart.


Zdjęcie zrobiłam 26.V.2019 r. w Dniu Święta Matki, w czasie Podniesienia celebrowanej Liturgii Mszy Świętej w Krakowie – Łagiewnikach.

Zobaczyłam niezwykłe zjawisko i zrobiłam zdjęcie.

Na zdjęciu widać Najświętsze Oblicze Pana Jezusa, pokryte Ranami, przezroczystą Hostię Świętą i mój - takiej, jak ja - nicości pocałunek. Wtedy, kiedy przeżywam Mszę Świętą w radio czy w telewizji, całuję Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on May 26, 2019, on Mother's Day, during the Elevation of the celebrated Liturgy of the Holy Mass in Krakow-Łagiewniki.

I saw an unusual phenomenon and took a photo.

The photo shows the Most Holy Face of Jesus, covered with Wounds, a transparent Holy Host and my - like me - nothingness kiss. Then, when I experience Holy Mass on the radio or on TV, I kiss the Crucified Lord Jesus.Zdjęcie zrobiłam 9.VI.2019 r. w Święto Zesłania Ducha Świętego na zakończenie celebrowanej Liturgii Mszy świętej o godzinie 7:00, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie– Łagiewnikach.

Kapłan na zakończenie Liturgii błogosławi wiernych a Duch Święty wypływa z Ust Kapłana. Zobaczmy, jak ważne jest dla nas błogosławieństwo Kapłana.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on June 9, 2019, on the Feast of Pentecost at the end of the liturgy of the Holy Mass at 7:00 am, at the Sanctuary of Divine Mercy in Krakow-Łagiewniki.

At the end of the Liturgy, the Priest blesses the faithful and the Holy Spirit flows from the Priest's Mouth. Let us see how important the blessing of the Priest is to us. 


Zdjęcie zrobiłam 3.X.2019 r. w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Na zdjęciu widać Hostię Świętą a niżej napis: „Przyjdźcie“.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on October 3, 2019 at the Sanctuary of Saint Joseph in Kalisz.

The photo shows the Holy Host and below the inscription: "Come".


To jest drugie zdjęcie w dniu jak wyżej.

Zobaczyłam Pana Jezusa bardzo Cierpiącego i zrobiłam zdjęcie.

Na zdjęciu widać Maryję Niepokalaną, zjednoczoną z Trójcą Świętą. U Stóp Maryi – modlitwa, którą można odmawiać tak, jak Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Modliłam się do Maryi, pytając: „Co mamy czynić Abyś Maryjo z Panem Jezusem była więcej znana i kochana na świecie?” Jak widać przyszła Maryja we mgle i podaje modlitwę.

✝ ✝ ✝ 

This is the second photo of the day above.

I saw Lord Jesus suffering very much and I took a photo.

The photo shows Mary Immaculate, united with the Holy Trinity. At Mary's Feet - a prayer that can be said like the Chaplet of Divine Mercy. I prayed to Mary, asking: "What should we do so that Mary with the Lord Jesus would be more known and loved in the world?" As you can see, Mary came in the fog and gave a prayer.

Zdjęcie zrobiłam 6.VIII.2020 r. w Święto Przemienienia Pańskiego, w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godzinie 12:00 w Katedrze Warszawskiej z udziałem Pary Prezydenckiej, po zaprzysiężeniu Pana Andrzeja Dudy na Prezydenta Polski.

Przez długi czas modlę się i podczas tej Mszy Świętej do Pana Jezusa, prosząc aby naszą Ojczyznę uczynił iskrą zapalną dla świata. Podczas Podniesienia zobaczyłam coś innego jak zwykle. Na zdjęciu, w Kielichu widać w jednej połowie chleb, w drugiej wino, co po chwili przemienia się w Ciało i Krew Pana Jezusa.

Myślę, że tak jak iskra zapalna przemieni świat to, to samo w symbolu dzieje się w Kielichu.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on August 6, 2020, on the Feast of the Transfiguration, during the liturgy of the Holy Mass at 12:00 at the Warsaw Cathedral with the participation of the Presidential Couple, after Andrzej Duda was sworn in as President of Poland.

For a long time I pray and during this Holy Mass to the Lord Jesus, asking him to make our homeland a spark that ignites the world. During the Elevation, I saw something different as usual. In the photo, in the cup you can see bread in one half and wine in the other, which after a while transforms into the Body and Blood of Jesus.

I think that just as an ignition spark will change the world, the same thing happens in the symbol in the Chalice.


Zdjęcie zrobiłam 7.I.2021 r. w czasie Podniesienia Hostii Świętej na Komunię Świętą, w      I-szy czwartek miesiąca celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godzinie 7:00, w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie. Spoglądając na Dłonie Kapłana, zobaczmy jak ważny jest Kapłan dla Boga.

Zatem kochajmy Kapłanów, módlmy się za nich a Wy, Kochani Kapłanie nigdy nie bądźcie smutni.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on January 7, 2021 during the Raising of the Holy Host for Holy Communion, on the 1st Thursday of the month of the celebrated Liturgy of the Holy Mass at 7:00 am, at the Sanctuary of Our Lady at Jasna Góra Monastery in Częstochowa. Looking at the Hands of the Priest, let us see how important the Priest is to God.

So let us love Priests, let us pray for them and you, Dear Priests, never be sad.


Zdjęcie zrobiłam 6.II.2021 r. w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej pod Przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Kościele Świętego Jana Pawła II-go w Krakowie.

Zawsze, kiedy usłyszę głos Księdza Arcybiskupa Jędraszewskiego w Homilii, mówię do Pana Jezusa: „Panie Jezu, tak bardzo w Tobie kocham tego Kapłana”.

W czasie Podniesienia, kiedy Ksiądz Arcybiskup wzniósł w górę Kielich, na Kielichu pojawiła się mała Kropelka, która powiększając się przekształciła się w Serce. Myślę, że tu Pan Jezus mówi nam, że też kocha Księdza Arcybiskupa.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on 6 February 2021 during the liturgy of the Holy Mass presided over by Archbishop Marek Jędraszewski in the Church of Saint John Paul II in Krakow.

Whenever I hear the voice of Archbishop Jędraszewski in the Homily, I say to the Lord Jesus: "Lord Jesus, I love this priest so much in You."

During the Elevation, when the Archbishop raised the Chalice upwards, a small Drop appeared on the Chalice, which, increasing in size, transformed into a Heart. I think here the Lord Jesus tells us that He also loves Archbishop.


Zdjęcie zrobiłam 31.V.2020 r. o godzinie 10:00 celebrowanej Liturgii Mszy Świętej pod Przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w Święto Zesłania Ducha Świętego w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie.

Przeżywając Mszę Świętą w momencie, kiedy Pan Jezus Umiera i modląc się do Ducha Świętego, złączyłam całą ludzkość i tych, którzy przyjdą po mnie ze Śmiercią Pana Jezusa i ofiarowałam nas Bogu Ojcu.

W tym czasie Kościół Święty wypełnił się pięknymi obłokami. W obłokach zobaczyłam Cierpiącego Pana Jezusa i zrobiłam zdjęcie, po czym widzenie znikło. Myślę, że tu Pan Bóg przyjmuje moją ofiarę za ludzkość i mówi do nas: „To jest Mój Syn Umiłowany. Jego słuchajcie…“

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on May 31, 2020 at 10:00 a.m. of the celebrated Liturgy of the Holy Mass under the Presidency of the Holy Father Francis on the Feast of Pentecost in St. Peter's Basilica in the Vatican.

By experiencing the Holy Mass at the moment when the Lord Jesus is dying and by praying to the Holy Spirit, I joined all humanity and those who would come for me with the Death of the Lord Jesus and I offered us to God the Father.

During this time, the Holy Church was filled with beautiful clouds. In the clouds, I saw the Suffering Lord Jesus and took a picture, after which the vision disappeared. I think that here the Lord God accepts my sacrifice for humanity and says to us: “This is My Beloved Son. Listen to him ... "


Zdjęcie zrobiłam 17.II.2021 r. w Środę Popielcową, w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godzinie 7:00, w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie.

Z chwilą, kiedy Celebrans wzniósł Kielich w czasie Podniesienia, zobaczyłam na Kielichu białą szatę a na niej Trójcę Świętą. Myślę, że może to być szata, bez której nie będzie można wejść na Ucztę weselną z Panem Jezusem, dlatego często płukajmy swoje szaty.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on February 17, 2021 on Ash Wednesday, during the liturgy of the Holy Mass at 7:00 am, at the Sanctuary of Our Lady at Jasna Góra in Częstochowa.

As soon as the Celebrant raised the Chalice during the Elevation, I saw a white robe on the Chalice and on it the Holy Trinity. I think it may be a garment without which it will be impossible to enter the wedding feast with Jesus.


Zdjęcie zrobiłam 26.III.2021 r. w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godzinie 19:00, w Miejscu Piastowym podczas poniedziałkowego spotkania Rodziny Radia Maryi.

Podczas modlitw we Mszy Świętej przyszła mi myśl aby zrobić zdjęcie z Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

Widać tu Pana Jezusa bardzo Cierpiącego, niepodobnego do człowieka. Myślę, że tutaj Pan Jezus pokazuje nam, jak bardzo na nowo Cierpi za nasze grzechy.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on March 26, 2021 during the liturgy of the Holy Mass at 7:00 p.m., at the Piast Place, during the Monday meeting of the Family of Radio Mary.

During the prayers at the Holy Mass, it came to my mind to take a picture of the Crucified Lord Jesus.

Here you can see the very suffering Lord Jesus, not like a man. I think that here the Lord Jesus shows us how much He is suffering anew for our sins.


Zdjęcie zrobiłam 16.V.2021 r. celebrowanej Liturgii Mszy Świętej w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego o godzinie 9:00 w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie.

W czasie modlitw przy rozdawaniu Komunii Świętej ujrzałam Kielich a na nim Święte Oblicze Pana Jezusa. Kielich znikał i powracał przez trzy razy. Do chwili zrobienia zdjęcia.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on May 16, 2021 of the Holy Mass Liturgy celebrated on the Ascension Day at 9:00 am at the Shrine of Our Lady at Jasna Góra in Częstochowa.

During the prayers during the distribution of Holy Communion, I saw the Chalice and on it the Holy Face of Jesus. The cup disappeared and returned for three times. Until the photo is taken.


Dnia 21.VI.2021 r. odrabiając zdjęcia, zobaczyłam zdjęcie, które zrobiłam 16.V.2021 r. i nie miałam pewności czy mogę go rozdawać, ponieważ robiąc je, Mszę Świętą przeżywałam tylko od czasu rozdawania Komunii Świętej a nie przeżywałam Przeistoczenia. Prosiłam Pana Jezusa o wyjaśnienie.

Zdjęcie to jest odpowiedzią na moją prośbę. Mnie w tym zdjęciu przesyła Swoje Przeistoczenie z celebrowanej Liturgii Mszy Świętej z 16.V.2021 r.

Zdjęcie to - jestem pewna - że nie robiłam go i nie przesyłałam do karty pamięci.

✝ ✝ ✝ 

On June 21, 2021, while making up the photos, I saw a photo that I took on May 16, 2021 and I was not sure if I could distribute it, because while taking them, I experienced Holy Mass only from the time of distributing Holy Communion and I did not experience the Transubstantiation. I asked the Lord Jesus for an explanation.

This photo is a response to my request. In this photo, he sends me His Transubstantiation from the celebrated Liturgy of the Holy Mass on May 16, 2021.

The photo is - I'm sure - that I did not take it and did not transfer it to the memory card.To jest drugie zdjęcie, które - jestem pewna - że ja go nie robiłam i nie przesyłałam do karty pamięci, a łączy się ze zdjęciem z dnia 16.V.2021 r.

✝ ✝ ✝ 

This is the second photo which - I am sure - that I did not take it and did not transfer it to the memory card, but it connects to the photo from May 16, 2021.


Zdjęcie zrobiłam 17.IX.2021 r. celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godzinie 19:00 podczas poniedziałkowego spotkania Rodziny Radia Maryja, podczas Podniesienia Pana Jezusa na Komunię Świętą.

W czasie przyjęcia Komunii Świętej zapraszam Matkę Najświętszą z Synem do swego serca i proszę Maryję, by dała mi Pana Jezusa. Na zdjęciu widać Matkę Najświętszą z Dzieciątkiem. Natomiast w Kielichu Krwi zanurzam całą ludzkość, cały świat i trudy ludzkie.

Stąd też otrzymałam Kielich otoczony Miłością Bożą i zachwyt Nieba.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on September 17, 2021 of the celebrated Liturgy of the Holy Mass at 19:00 during the Monday meeting of the Radio Maryja Family, during the Raising of Jesus to Holy Communion.

During the reception of Holy Communion, I invite the Holy Mother with her Son into my heart and I ask Mary to give me the Lord Jesus. In the photo you can see the Holy Mother with the Child. On the other hand, in the Cup of Blood, I immerse all humanity, the entire world and human hardships.

Hence, I received the Chalice surrounded by God's Love and the delight of Heaven.


Zdjęcie zrobiłam 31.X.2021 r. celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godzinie 7:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie– Łagiewnikach.

W miesiącu styczniu 2021 r. do zamawianych Mszy Świętych na cały rok dołączyłam intencje za życiem i za matki oczekujące potomstwa. Otrzymałam zdjęcie z dłonią dziecka myślę że będącą w łonie matki, ponieważ widać palce bez paznokci.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on October 31, 2021 of the celebrated Liturgy of the Holy Mass at 7:00 am at the Sanctuary of Divine Mercy in Krakow-Łagiewniki.

In January 2021, I added intentions for life and for mothers expecting children to the Holy Masses ordered for the whole year. I received a picture with a baby's hand, I think it was in the womb, because you can see fingers without nails.


Zdjęcie zrobiłam 21.XI.2021 r. z celebrowanej Liturgii Mszy Świętej na zakończenie 36-tych Światowych Dni Młodzieży pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie.

W czasie, kiedy Ojciec Święty na zakończenie Mszy Świętej z młodzieżą zwrócił się przed Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem – modląc się, zobaczyłam całą świątynię pokrytą obłokami.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on November 21, 2021 of the liturgy of the Holy Mass celebrated at the end of the 36th World Youth Day under the leadership of Pope Francis in St. Peter's Basilica in the Vatican.

At the time when the Holy Father, at the end of the Holy Mass with young people, turned to the Image of the Mother of God with the Child - while praying, I saw the entire temple covered with clouds.


To jest drugie zdjęcie zrobione 21.XI.2021 r. z zielonymi obłokami.

✝ ✝ ✝ 

This is the second photo taken on November 21, 2021 with green clouds.


Zdjęcie zrobiłam 15.VIII.2021 r. w Święto Wniebowzięcia N.M.P. celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godzinie 7:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie– Łagiewnikach.

W czasie modlitw we Mszy Świętej zobaczyłam jak Figura Matki Najświętszej otoczona została kolorowymi światłami.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on August 15, 2021 on the Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. celebrated liturgy of the Holy Mass at 7:00 am at the Sanctuary of Divine Mercy in Krakow-Łagiewniki.

During the prayers at the Holy Mass, I saw how the Statue of the Holy Mother was surrounded by colorful lights.

Zdjęcie zrobiłam w okresie Wielkiego Postu 2021 r. w czasie rozważania Męki Pana Jezusa, pod Przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w Watykanie.

Modliłam się do Pana Jezusa Ukrzyżowanego modlitwą, którą często powtarzam: „Panie Jezu, Ty jesteś moją Jedyną Miłością”. Wówczas zobaczyłam piękne Obłoki otaczające Pana Jezusa ukrzyżowanego. Obłoki znikały i powracały.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo during Lent 2021, while meditating on the Passion of Jesus, under the guidance of the Holy Father Francis in the Vatican.

I prayed to the Crucified Lord Jesus with a prayer that I often repeat: "Lord Jesus, You are my only love". Then I saw beautiful clouds surrounding the crucified Lord Jesus. The clouds disappeared and returned.

Modliłam się w Kościele przed obrazem Matki Bożej Bolesnej i przyszła mi myśl aby zrobić zdjęcie.

Na zdjęciu Maryja płacze obfitymi łzami, ponieważ my, dzieci Jej, stojąc obok, zadajemy Jej cierpienia (ciosy zła). Ciosy widoczne są po obu stronach Szyi Maryi. Maryjo, Matko nasza w Imię Twoje i Twego Syna, prosimy - wybacz nam nasze grzechy.

Przytul i ucałuj nas, jako dzieci Twoje.

✝ ✝ ✝ 

I was praying in the church in front of the painting of Our Lady of Sorrows and it came to my mind to take a picture.

In the photo, Mary is crying with profuse tears because we, her children, standing nearby, inflict her sufferings (blows of evil). The blows are visible on both sides of Mary's neck. Mary, our Mother, in Your name and that of your Son, we ask - forgive us our sins.

Hug and kiss us as your children.

Zdjęcie zrobiłam 16 maja 2022 w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. W Krakowie na Krzeptówkach w czasie poniedziałkowego spotkania rodziny Radia Maryja, Matce Najświętszej ofiarowałam 3 Nowenny Pompejańskie. W czasie podniesienia na dłoniach Celebransa pojawił się Różaniec Święty. Kochani, proszę was odmawiajmy Różaniec, aby głosić Bożą potęgę w świecie.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on May 16, 2022 during the liturgy of the Holy Mass at the Sanctuary of Our Lady of Fatima. In Krakow, in Krzeptówki, during the Monday meeting of the Radio Maryja family, I offered the Holy Mother 3 Pompeian Novenas. During the lifting, the Holy Rosary appeared on the hands of the Celebrant. Dear people, please pray the Rosary to proclaim God's power in the world.


Zdjęcie zrobiłam 14.05.2023 r. z ekranu telewizyjnego w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godz. 7:00 w szóstą niedzielę Wielkanocy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

W czasie Podniesienia przyszła mi myśl aby zrobić zdjęcie, mimo tego, że w Hostii Świętej nie widziałam znaków.

Po zrobieniu zdjęcia na Hostii Świętej począł powoli rysować się piękny znak, widoczny w drugim zdjęciu.

Znak, który przypomina nam triumf Pana Jezusa oraz pełne Chwały Zmartwychwstanie.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on May 14, 2023 from the television screen during the celebrated Liturgy of the Holy Mass at 7:00 a.m. on the sixth Sunday of Easter at the Sanctuary of Divine Mercy in Kraków-Łagiewniki.

During the Elevation, the thought occurred to me to take a photo, even though I did not see any signs in the Holy Host.

After taking the photo, a beautiful sign slowly began to appear on the Holy Host, visible in the second photo.

A sign that reminds us of the triumph of the Lord Jesus and the glorious Resurrection.

Zdjęcie zrobiłam 14.05.2023 r.

Jest to drugie zdjęcie zrobione w czasie Przeistoczenia celebrowanej Eucharystii dn. 14.05.2023 r.

Niesamowite, Pan Jezus w znakach tych przesyła nam niepojętą radość ze Swego Zmartwychwstania.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on May 14, 2023.

This is the second photo taken during the Transubstantiation of the celebrated Eucharist on May 14, 2023.

Amazingly, in these signs the Lord Jesus sends us the incomprehensible joy of His Resurrection. 

Zdjęcie zrobiłam 14.05.2023 r. jako trzecie zdjęcie z celebrowanej Eucharystii dn. 14 maja 2023 r. z widocznym znakiem.

Zobaczmy, Zmartwychwstały Pan Jezus w Komunii Świętej przychodzi do naszych serc.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on May 14, 2023 as the third photo from the celebrated Eucharist on May 14, 2023 with a visible sign.

Let's see, the Risen Lord Jesus comes to our hearts in Holy Communion.


Zdjęcie zrobiłam 18.06.2023 r. w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godz. 7:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

W czasie, kiedy celebrans wzniósł Hostię Świętą, na Hostii Świętej zaczęły uwidaczniać się znaki, które będą widoczne w drugim zdjęciu.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on June 18, 2023 during the Liturgy of the Holy Mass at 7:00 at the Sanctuary of Divine Mercy in Krakow-Łagiewniki.

When the celebrant raised the Holy Host, the signs that will be visible in the second photo began to become visible on the Holy Host.

Jest to drugie zdjęcie, z dn. 18.06.2023 r. ukazujące Krzyż, jako symbol Pana Jezusa, rybę jako symbol Eucharystii oraz kotwicę - symbol zakotwiczenia się w obietnicach Bożych.

Znaki ukazały się w niedzielę, w której słowo Boże mówi nam o powołaniu 12-tu apostołów.

Myślę, że Pan Jezus tutaj zwraca naszą uwagę na modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Zdjęcie pokryte jest fioletowym, pokutnym kolorem.

Panie Jezu, rozsiewasz tyle piękna na Ziemię.

✝ ✝ ✝ 

This is the second photo, from June 18, 2023 showing the Cross as a symbol of the Lord Jesus, a fish as a symbol of the Eucharist and an anchor - a symbol of anchoring oneself in God's promises.

The signs appeared on Sunday, when the word of God tells us about the calling of 12 apostles.

I think that the Lord Jesus here draws our attention to praying for priestly, religious and missionary vocations.

The photo is covered with purple, penitential color.

Lord Jesus, you spread so much beauty on Earth.

Jest to trzecie zdjęcie z dnia 18.06.2023 r. w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godz. 7:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

✝ ✝ ✝ 

It is third photo taken on June 18, 2023 during the Liturgy of the Holy Mass at 7:00 at the Sanctuary of Divine Mercy in Krakow-Łagiewniki.


Zdjęcie zrobiłam 13.02.2023 r. w Godzinę Miłosierdzia Bożego o godz 15:19 modląc się Koronką, odprawianą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

W czasie modlitwy widoczny był Pan Jezus Ukrzyżowany. Głowa i Ręce w wielkim świetle, Twarz bardzo poraniona. Uwidocznił się napis „Miłosierdzia”.

Myślę, że Pan Jezus pragnie aby modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on February 13, 2023, at the Hour of Divine Mercy at 3:19 p.m., while praying the Chaplet at the Sanctuary of Divine Mercy in Krakow Łagiewniki.

During the prayer, the Crucified Lord Jesus was visible. Head and hands in great light, face very injured. The inscription "Mercy" became visible.

I think that the Lord Jesus wants us to pray the Chaplet of Divine Mercy.

Zdjęcie zrobiłam 3.05.2023 r. w Święto Matki Bożej Królowej Polski w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godz. 7:00 w Sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie.

Po zakończeniu rozdawania Komunii Świętej na ołtarzu zobaczyłam Kielich. W Kielichu widać siedzących Kapłanów. Nad Kielichem zakrwawione Oko Pana Boga. Nad Kielichem, po lewej stronie, leżą ludzie w jasnych szatach. Myślę, że Pan Jezus tutaj chce nam powiedzieć jak bardzo Cierpi przez nas, ponieważ przyjmując Go w Komunii Świętej, nie oddajemy Mu należytej Czci.

Przed otrzymaniem tego zdjęcia przychodziła mi myśl aby nie robić i nie rozdawać zdjęć.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on May 3, 2023, on the Feast of Our Lady Queen of Poland, during the Liturgy of the Holy Mass at 7:00 at the Sanctuary of Our Lady in Częstochowa.

After the distribution of Holy Communion was finished, I saw the Chalice on the altar. Priests can be seen sitting in the Chalice. The bloody Eye of God above the Chalice. Above the Chalice, on the left side, lie people in bright robes. I think that the Lord Jesus wants to tell us here how much He suffers because of us, because when we receive Him in Holy Communion, we do not honor Him properly.

Before receiving this photo, I was thinking about not taking or handing out photos.

Zdjęcie zrobiłam 29.06.2023 r. w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godz. 10:38 w bazylice Świętego Piotra w Watykanie.

Na zdjęciu widać Ciało i Krew Pana Jezusa oraz Trójcę Świętą.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on June 29, 2023 during the Liturgy of the Holy Mass at 10:38 in St. Peter's Basilica in the Vatican.

The photo shows the Body and Blood of Jesus and the Holy Trinity.


Zdjęcie zrobiłam 9.07.2023 r. o godz. 13:04 w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej pod Przewodnictwem Ks. Acb Marka Jędraszewskiego z okazji 32 pielgrzymki Rodziny Radia Maryi na Jasnej Górze w Częstochowie.

W czasie celebrowanych Liturgii Mszy Świętych w dniach 8 i 9.07.2023 r. Słowo Boże głosili: Ks. Biskup Ignacy Dec i Ks. Acb Marek Jędraszewski.

Homilie Biskupów Miłością do Pana Boga przebiły niejedno ludzkie serce. Ja natomiast powtarzałam wciąż: "Panie Jezu, czy mógłbyś nie Kochać oddane Tobie dusze tych dwóch Biskupów, którzy tak pięknie mówią o Tobie".

Ks. Acb Marek Jędraszewski podniósł Hostię Świętą na Komunię a ja zrobiłam zdjęcie zobaczmy jak Pan Jezus połączył się z Ks. Biskupami i oto w taki piękny sposób Pan Jezus zjednoczył się z Ks. Biskupami.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on July 9, 2023 at 13:04 during the celebrated Liturgy of the Holy Mass led by Fr. Acb Marek Jędraszewski on the occasion of the 32nd pilgrimage of the Radio Maryi Family to Jasna Góra in Częstochowa.

During the celebrated Liturgy of Holy Masses on July 8 and 9, 2023, the Word of God was preached by: Fr. Bishop Ignacy Dec and Fr. Acb Marek Jędraszewski.

The Bishops' homilies pierced many human hearts with their love for God. However, I kept repeating: "Lord Jesus, could you not love the souls of these two Bishops, devoted to You, who speak so beautifully about You".

Fr. Acb Marek Jędraszewski raised the Holy Host for Communion and I took a photo let's see how the Lord Jesus connected with the Bishops and in such a beaudiful way the Lord Jesus united with Fr. Bishops.


Zdjęcie zrobione 10.11.2022 r.

✝ ✝ ✝ 

Photo taken on November 10, 2022 

Zdjęcie zrobiłam 28.11.2022 r. w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Świętej o godz. 7:00 w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie.

Robiąc zdjęcie dn. 10.11.2022 r. widziałam co dzieje się na Kielichu, lecz nie widziałam gołębia - symbolu Ducha Świętego, spoczywającego na Kielichu.

W związku z czym przychodziły myśli, że kamera mogła spowodować to zjawisko.

Przeżywając tę Mszę Świętą w czasie, kiedy Kapłan wzniósł Kielich, ujrzałam gołębia wyfruwającego od ołtarza. Duch Święty uniósł się w górę i spoczął na Kielichu.

Tu już nie miałam wątpliwości i ujęło mnie niepojęte szczęście.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on November 28, 2022 during the Liturgy of the Holy Mass at 7:00 at the Sanctuary of Our Lady of Jasna Góra in Częstochowa.

Taking a photo on On November 10, 2022, I saw what was happening on the Chalice, but I did not see the dove - the symbol of the Holy Spirit resting on the Chalice.

Therefore, there were thoughts that the camera could have caused this phenomenon.

While experiencing this Holy Mass, when the Priest raised the Chalice, I saw a dove flying away from the altar. The Holy Spirit rose up and rested on the Chalice.

Here I no longer had any doubts and I felt pure happiness.

Od dłuższego czasu modlę się do Pana Boga za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II-go.

W pierwszy piątek miesiąca października 2022 r. przeżywając Liturgię Mszy Świętej, na zdjęciu w Hostii Świętej zobaczyłam trzy plamki i promienie miłości. W dn. 22.10.2022 r. w Święto Św. Jana Pawła II-go pojawiło się więcej znaków.

✝ ✝ ✝ 

For a long time I have been praying to God through the intercession of Holly John Paul II.

On the first Friday of October 2022, while experiencing the Liturgy of the Holy Mass, I saw three spots and rays of love in the photo of the Holy Host. On On October 22, 2022, on Holly John Paul II Day, more signs appeared.

Zdjęcie zrobiłam 7.01.2024 r. w Niedzielę Chrztu Pańskiego w czasie celebrowanej Liturgii Mszy Św. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

W czasie Podniesienia na Hostii Św. Zobaczyłam znaki i zrobiłam zdjęcie. W Hostii Św. Pan Jezus ukazuje nam litery JHS, jako symbol imienia Jezus.

Dziękujemy Ci Panie Jezu, że w symbolu włączasz nas do Wspólnoty Kościoła Św. I czynisz nas Dziećmi Bożymi.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on January 7, 2024, on the Sunday of the Baptism of the Lord, during the celebrated Liturgy of the Holy Mass. At the Sanctuary of Divine Mercy in Kraków-Łagiewniki.

During the Elevation on the Holy Host. I saw the signs and took a photo. In the Holy Host The Lord Jesus shows us the letters JHS, as a symbol of the name Jesus.

Thank you, Lord Jesus, for including us in the symbol of the Community of the Church of St. And you make us Children of God.


Zdjęcie zrobiłam 11.02.2024 r. o godz. 7:46 z celebrowanej Liturgii Mszy Świętej w Światowy Dzień Chorego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w Łagiewnikach. W czasie podniesienia zobaczyłam takie znaki, w których myślę, że Pan Jezus ukazuje podwójne belki Krzyża. Mówi nam, ze z chwilą kiedy łączymy nasze Krzyże cierpienia z Krzyżem Pana Jezusa, to wówczas przyjmuje je jako niewiędnący wieniec Swojej Chwały  ukazany na zdjęciu. Panie Jezu dziękujemy Ci za to, że tak bardzo jesteś zjednoczony z ludem swoim pragnąc naszego dobra i wielkie rzeczy objawiasz przez kapłanów.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on February 11, 2024 at 7:46 from the celebrated Liturgy of the Holy Mass on the World Day of the Sick at the Sanctuary of Divine Mercy in Krakow in Łagiewniki. During the elevation, I saw signs in which I think that the Lord Jesus is showing the double beams of the Cross. He tells us that the moment we connect our Crosses of suffering with the Cross of the Lord Jesus, He accepts them as an unfading wreath of His Glory shown in the photo. Lord Jesus, we thank You for being so united with Your people, desiring our good, and revealing great things through priests.


Zdjęcie zrobiłam 25 września 2023 r. o godzinie 20.15 z celebrowanej Liturgii Mszy Św. Pod przewodnictwem Abp Marka Jędraszewskiego w 70-tą rocznicę aresztowania Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ks. Abp Antoniego Baraniaka w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

W homilii Ks. Abp Marek Jędraszewski przekazał światu jaką śmiercią męczeńską umarł Ks. Abp. Antoni Baraniak.

W czasie kiedy Celebransi wznieśli Hostię Św. I Kielich na modlitwę: „Przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem, Tobie Boże Ojcze … zrobiłam dwa zdjęcia.

 ✝ ✝ ✝

I took the photo on September 25, 2023 at 8:15 p.m. from the celebrated Liturgy of the Holy Mass. Under the leadership of Archbishop Marek Jędraszewski on the 70th anniversary of the arrest of Fr. Cardinal Stefan Wyszyński and Fr. Archbishop Antoni Baraniak in the Museum of the Cursed Soldiers and Political Prisoners of the Polish People's Republic.

In the homily, Fr. Archbishop Marek Jędraszewski told the world what martyrdom Fr. Archbishop Antoni Baraniak.

While the Celebrants raised the Holy Host. And the Chalice for prayer: "Through Christ, in Christ and with Christ, to You, Father God... I took two photos.


To jest drugie zdjęcie zrobione 25 września 2023 r.

Na zdjęciu widać rękę Kapłana, który wzniósł Kielich, natomiast w miejscu Hostii Św. Którą wzniósł Abp Marek Jędraszewski pojawiło się Święte Oblicze Pana Jezusa. W Ustach Pana Jezusa widać dwie Hostie Św.

Czy można znaleźć większą miłość Pana Boga do człowieka jak widać w Św. Eucharystii?

 ✝ ✝ ✝

This is the second photo taken on September 25, 2023.

In the photo you can see the hand of the Priest who raised the Chalice, while in place of the Holy Host. Built by Archbishop Marek Jędraszewski, the Holy Face of the Lord Jesus appeared. In the mouth of the Lord Jesus you can see two Holy Hosts.

Is it possible to find greater love of God for man as seen in St. Eucharist?


Zdjęcie zrobiłam 10 marca 2024 r. o godzinie 7.36 z Celebrowanej Liturgii Mszy Św. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w Łagiewnikach.

Jak widać Pan Jezus już po raz drugi przesyła nam znaki związane z Eucharystią. (pod Krzyżem ryba, jako symbol Eucharystii).

Kochani zobaczmy kiedy świat odchodzi od Eucharystii to wówczas Pan Jezus po raz drugi zwraca naszą uwagę na Eucharystię.

Panie Jezu przecież jesteś nad wszystkim, dlatego prosimy Cię dopomóż nam zgromadzić wszystkie dusze na Eucharystię, aby karmiły się Ciałem I Krwią Twoją Najświętszą w Komunii Świętej.

 ✝ ✝ ✝

I took the photo on March 10, 2024 at 7:36 a.m. from the Celebrated Liturgy of the Holy Mass. At the Sanctuary of Divine Mercy in Krakow in Łagiewniki.

As you can see, the Lord Jesus is sending us signs related to the Eucharist for the second time. (a fish under the Cross, as a symbol of the Eucharist).

Dear friends, let's see when the world moves away from the Eucharist, then the Lord Jesus draws our attention to the Eucharist for the second time.

Lord Jesus, You are over everything, so we ask You to help us gather all souls for the Eucharist, so that they may be nourished by Your Most Holy Body and Blood in Holy Communion.

To jest drugie zdjęcie zrobione 10 marca 2024 r.

Och Boże Mój Boże, Panie Jezu Miłosierny – jak Kapłan musi być szczęśliwy w Tobie, skoro wybrał tę Twoją święta drogę.\Przytoczę słowa Św. Jana Pawła II wypowiedziane przy konsekracji Bazyliki w Łagiewnikach: "Panie Jezu proszę Cię aby w dzień i w nocy Twoje Oczy patrzyły na Tę Świątynię” (jak widać patrzą).   

 ✝ ✝ ✝

This is the second photo taken on March 10, 2024. Oh God, My God, Merciful Lord Jesus - how happy a Priest must be in You, since he has chosen Your holy path. I will quote the words of Saint. John Paul II said during the consecration of the Basilica in Łagiewniki: "Lord Jesus, I ask You that Your Eyes may look at this Temple day and night (as you can see, they do)".

Kochani!

Myślę, że w ukazanych Znakach odbija się Krzyk Pana Boga na to, że umiera wiara w Eucharystię.

Ja natomiast czuję się odpowiedzialną za sprowadzenie dusz na Eucharystię. Dlatego też gorąco proszę, aby w swoich środowiskach można było informować o Znakach w intencjach umieszczonych na tej stronie internetowej.

Panie Jezu proszę Cię niech to działanie pomoże dojść do zbawienia nam i innym.

Serdecznie pozdrawiam i proszę o modlitwę,

Krystyna


 ✝ ✝ ✝

Dear!

I think that the Signs shown reflect the cry of God that faith in the Eucharist is dying.

However, I feel responsible for bringing souls to the Eucharist. Therefore, I sincerely ask you to inform your communities about the Signs with the intentions posted on this website.

Lord Jesus, I am asking You that this action will help us and others to achieve salvation.

Best regards and please pray for me,

Krystyna


Koronka do Miłosierdzia Bożego - Okiem Wiary

The Chaplet of Divine Mercy - the Eye of Faith

https://www.youtube.com/watch?v=3Ke3_w-bM44&t=4s