Zdjęcia z Drogi Krzyżowej

Photos from the Way of the Cross


Zdjęcie zrobione 24.X.2014 r. przy stacji II-giej. Hostia Święta zniżyła się do stacji.

✝ ✝ ✝ 

The photo was taken on October 24, 2014 at the 2nd station. The Holy Host descended to the station.
Zdjęcie zrobiłam 7.XI.2014 r. w I-szy piątek miesiąca o godzinie 11:30, w wielkich promieniach słońca.

✝ ✝ ✝ 

I took the picture on November 7, 2014, on the 1st Friday of the month at 11:30, in the great rays of the sun.
Zdjęcie zrobiłam 4.VIII.2017 r. przy stacji VI-stej.


Przy stacji tej podczas naszych modlitw bardzo często spod chusty Świętej Weroniki spływają krople wody, ku naszej wielkiej radości. W tym czasie zrobiłam zdjęcie, na którym widać Hostię Świętą z promieniami światła padającymi na Twarz Pana Jezusa.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on August 4, 2017 at the 6th station.


At this station, during our prayers, drops of water often run down from under the scarf of Saint Veronica, to our great joy. At that time, I took a picture showing the Holy Host with rays of light falling on the Face of Jesus.Zdjęcie zrobiłam 13.V.2016 r. od strony Północnej.

Myślę, że tutaj Pan Bóg chce nam powiedzieć, że w ukazanej Hostii Świętej obecny jest Cierpiący Pan Jezus.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on May 13, 2016 from the north side.

I think here the God wants to tell us that the suffering Lord Jesus is present in the revealed Holy Host.Zdjęcie zrobiłam w miesiącu VIII.2015 r.

Na zdjęciu widoczne są złożone Ręce a Palce bez paznokci oparte na biało – niebieskim wsparciu.

Widać także ciemną postać i Aniołów zbierających nasze modlitwy i unoszące do Nieba.

 

I took the photo in August 2015.

The photo shows folded hands and fingers without nails resting on a white - blue cantilever.

You can also see a dark figure and Angels gathering our prayers and rising to Heaven.Zdjęcie zrobiłam 4.IX.2015 r.

Przeżywając Mszę Świętą w moim Kościele parafialnym w czasie Podniesienia modląc się pytałam Pana Jezusa co to są za zdjęcia, które otrzymuję, czy to nie złudzenie?

Na drugi dzień odprawiając Drogę Krzyżową zrobiłam kilka zdjęć wszystkie były takie jak oto, to zdjęcie.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on September 4, 2015.

Experiencing Holy Mass. in my parish church, during the elevation, I prayed and asked the Lord Jesus what photos I get, is it not an illusion?

The next day, while celebrating the Way of the Cross, I took some photos, they were all like this, this photo.Zdjęcie zrobiłam 13.XI.2015 r.

Zaprosiłyśmy Maryję do naszych modlitw aby nam przewodniczyła w Drodze Krzyżowej Pana Jezusa.

W świetle ukazała się Pani Fatimska z Hostią Świętą. U stóp trzy Hostie Święte.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on November 13, 2015.

We invited Mary to our prayer that she would lead us on the way of the cross of Jesus.

Lady Fatima with the Holy Host appeared in the light. There are three sacred hosts at the foot. 


Zdjęcie zrobione na Drodze Krzyżowej pośród drzew i słońca. Na zdjęciu widać Tron a na tronie Maryja ze złożonymi Dłońmi i złotą Koroną.

✝ ✝ ✝ 

Photo taken on the Way of the Cross among trees and sun. In the photo, the throne and on the throne are Mary with folded hands and a golden crown. 

Zdjęcie zrobiłam 14.X.2016 r.

Pod przewodnictwem fasolki otrzymanej z okazji Światowych Dni Młodzieży.

Podczas naszych modlitw na Drodze Krzyżowej ponownie zostało przemienionych ponad 70 sztuk fasolek. Różnią się wielkością, kształtem i zabarwieniem monstrancji. Z historią fasolki z “Bożym znakiem“ można zapoznać się w Internecie.

✝ ✝ ✝ 

I took the photo on October 14, 2016.

Under the leadership of beans received on the occasion of World Youth Day.

During our prayers on the Way of the Cross, more than 70 pieces of beans were changed again. They differ in size, shape and color of the monstrance. The history of the beans with the sign of God can be found on the Internet.